Tutaj znajdują się informacje o regulacjach prawnych, dotyczących bezpośrednio pracy psychologów.

Dokumenty w formacie Word’a


Po kliknięciu na nazwę dokument otworzy się w okienku Word’a – będzie go można wtedy zapisać lub wydrukować.
Ustawy zostały podzielone na kategorie tematyczne, chociaż nie zawsze podział jest taki oczywisty (np. jedno rozporządzenie odnosi się do kilku ustaw).
 

broń, amunicja i materiały wybuchoweUSTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 679 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1246 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 
Dz. U. z 2003 r. Nr 158, poz. 1536 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. 
Dz. U. z 2000 r. Nr 79, poz. 898 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni 
Dz. U. z 2003 r. Nr 194, poz. 1905 
cudzoziemcyUSTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 
detektywiROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa 
Dz. U. z 2003 r. Nr 160, poz. 1563 
jednostki badawczo-rozwojoweROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie połączenia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego z Wojskowym Instytutem Medycznym
Dz. U. z 2004 r. Nr 279, poz. 2767
karta nauczycielaROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej 
Dz. U. z 2003 r. Nr 44, poz. 375 
Kodeks karny wykonawczyUSTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. 
Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych. 
Dz. U. z 2000 r. Nr 29, poz. 369 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 121, poz. 1304 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności 
Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1493 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania 
Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1494 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 151, poz. 1469 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego 
Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1496 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz 
Dz. U. z 2003 r. Nr 175, poz. 1709 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz udzielania pomocy z tego funduszu 
Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2578
Kodeks pracyROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 287 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. 
Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 
kształcenieROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 116, poz. 1004 
kuratorzy sądowiUSTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 
niepełnosprawniROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych 
Dz. U. z 2003 r. Nr 100, poz. 926 
ochrona osób i mieniaROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. 
Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 299 
pomoc społecznaUSTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej. 
Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej. 
Dz. U. z 2000 r. Nr 82, poz. 929 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. 
Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 12 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 października 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki 
Dz. U. z 2004 r. Nr 226, poz. 2293 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1701 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
Dz. U. z 2005 r. Nr 37, poz. 331
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
Dz. U. z 2005 r. Nr 154, poz. 1289
postępowanie w sprawach nieletnichROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 591 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1359 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1063 
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie 
Dz. U. z 2004 r. Nr 84, poz. 792 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Dz. U. z 2005 r. Nr 79, poz. 692 
powszechne ubezpieczenie w NFZUSTAWA z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 
Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 
praca na morskich statkach handlowychROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych, trybu uznawania osób za zdolne lub niezdolne do wykonywania pracy oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych badań lekarskich. 
Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 80 
prawo geologiczne i górniczeROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 755 
prawo lotniczeROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego 
Dz. U. z 2003 r. Nr 167, poz. 1626 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo posiadających licencje członka personelu lotniczego 
Dz. U. z 2003 r. Nr 167, poz. 1627 
prawo o ruchu drogowymUSTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 622
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 150, poz. 1680 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1998 
prawo o ustroju sądów powszechnychROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych. 
Dz. U. z 1987 r. Nr 18, poz. 112 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 26, poz. 263 
przeciwdziałanie narkomaniiROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wykazu specjalności lekarskich oraz zawodów niemedycznych uprawniających do prowadzenia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych. 
Dz. U. z 2000 r. Nr70, poz. 830 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. 
Dz. U. z 2000 r. Nr 77, poz. 880 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych. 
Dz. U. z 1999 r. Nr 88, poz. 991 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1111 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 
Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać podmiot prowadzący leczenie i rehabilitację osób uzależnionych
Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 902 
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Dz. U. Z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 
służba medycyny pracyUSTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. 
Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 593 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1270 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w przedsiębiorstwie państwowym “Polskie Koleje Państwowe”, kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowych zasad kontroli tych służb. 
Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 377 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym. 
Dz. U. z 1999 r. Nr 61, poz. 674 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania. 
Dz. U. z 1997 r. Nr 120, poz. 768 
służby munduroweROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
Dz. U. z 1991 r. Nr 79, poz. 349 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz dotyczących warunków fizycznych i psychicznych osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących czynności z zakresu ochrony 
Dz. U. z 1998 r. Nr 159, poz. 1050 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. 
Dz. U. z 1992 r. Nr 57, poz. 278 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 157, poz. 1846 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu, a także trybu orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich w tych sprawach. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1378 
 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1756 
 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 809 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Biurze Ochrony Rządu. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 205, poz. 1738 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Biurze Ochrony Rządu. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 205, poz. 1738 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 133, poz. 1242 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
Dz. U. z 2005 r. Nr 97, poz. 822 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Wojskowych Służbach Informacyjnych
Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1496 
 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej
Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1986 
statystykaROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji 
Dz. U. z 2003 r. Nr 98, poz. 895 
system oświatyUSTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych 
Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej 
Dz. U. z 2003 r. Nr 51, poz. 446 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach 
Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 166 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 167 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
Dz. U. z 2005 r. Nr 68, poz. 587
transport drogowyROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 117 
transport kolejowyROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 września 1999 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych oraz warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy szynowe. 
Dz. U. z 1999 r. Nr 87, poz. 979 
tytuły i stopnie naukoweOBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW TYTUŁU NAUKOWEGO I STOPNI NAUKOWYCH z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych. 
M. P. z 2003 r. Nr 2, poz. 19 
 UCHWAŁA CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 
M. P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586 
usługi detektywistyczneUSTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 
wolontariatUSTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 
wychowanie w trzeźwościUSTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 
Dz. U. z 1983 r. Nr 25, poz. 116 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu. 
Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 44 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach przystosowania społecznego. 
Dz. U. z 1983 r. Nr 25, poz. 113 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. 
Dz. U. z 1983 r. Nr 25, poz. 112 
zakłady opieki zdrowotnejUSTAWA z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. 
Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 173, poz. 1419 
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
Dz. U. Nr 116, poz. 985 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 966 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 października 2002 r. w sprawie dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1450 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra Obrony Narodowej. 
Dz. U. z 2000 r. Nr 77, poz. 878 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 82, poz. 746 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe “Polskie Koleje Państwowe”. 
Dz. U. z 1999 r. Nr 75, poz. 851 
zaopatrzenie emerytalne pracownikówROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy do celów rentowych. 
Dz. U. z 1997 r. Nr 99, poz. 612 
zawód psychologaUSTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 763, 
zdrowie psychiczneUSTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 
Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy. 
Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 38 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej. 
Dz. U. z 1995 r. Nr 132, poz. 653 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 października 1995 r. w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzania uczestników tych zajęć. 
Dz. U. z 1995 r. Nr 127, poz. 614 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej. 
Dz. U. z 1995 r. Nr 132, poz. 653 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. 
Dz. U. z 1997 r. Nr 14, poz. 76