Zasady Przynależności do PTP

Zgodnie z wytycznymi od 1 stycznia 2001 roku członkiem zwyczajnym PTP może zostać wyłącznie osoba, która:

– ma ukończone studia psychologiczne na poziomie magisterskim.

– członkiem nadzwyczajnym może też zostać student kierunku psychologicznego po zaliczeniu co najmniej 3 roku studiów lub osoba, która ma ukończone inne studia wyższe.

Warunkiem ubiegania się o członkostwo jest złożenie:

– deklaracji ( w dwóch egzemplarzach) –  należy uzyskać na deklaracjach podpisy dwóch członków zwyczajnych PTP wprowadzających do Towarzystwa, którzy mają uregulowane składki – prosimy imiona i nazwiska osób wprowadzających napisać czytelnie. (czlonkostwo.doc )

– kserokopię dyplomu ukończenia uczelni wyższej wraz z klauzulą “za zgodą z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.

– w przypadku ukończenia specjalizacji – kserookopię dyplomu wraz z klauzulą “za zgodą z oryginałem” i własnoręcznym podpisem

oraz przesłanie drogą mailową na adres biuro@ptpwroclaw.pl:

– zgody na przetwarzanie danych osobowych – niezbędne do opublikowania na stronie PTP Wrocław

– oświadczenia, że ubiegający/a nie był/a członkiem PTP-u w innym oddziale (oba w jednym załączonym pliku  Zgoda PTP.pdf)

Dokumenty składamy w wybranym oddziale terenowym PTP, najlepiej najbliższym miejscu zamieszkania lub pracy, aby móc uczestniczyć w zebraniach, spotkaniach, szkoleniach, wykładach, itp.

Deklaracje rozpatruje zarząd wybranego oddziału PTP i zawiadamia pisemnie/emailowo kandydata o przyjęciu i sposobie regulowania składek. 

Po akceptacji Zarządu PTP kandydaci wpłacają składkę na konto PTP oddział Wrocław.

Jeśli chcesz reaktywować członkostwo wypełnij formularz:

Do pobrania formularz wniosku o przywrócenie członkostwa