Zasady Przynależności do PTP

Zgodnie z wytycznymi od 1 stycznia 2001 roku:

 • członkiem zwyczajnym PTP może zostać wyłącznie osoba, która ma ukończone studia psychologiczne na poziomie magisterskim;
 • członkiem nadzwyczajnym PTP może też zostać student kierunku psychologicznego po zaliczeniu co najmniej 3. roku studiów lub osoba, która ma ukończone inne studia wyższe.

CHCĘ BYĆ CZŁONKIEM PTP

Warunkiem ubiegania się o członkostwo jest złożenie do siedziby OT PTP (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej) oraz przesłanie drogą mailową na adres ptp.otwroclaw@psych.org.pl:

 1. deklaracji, w dwóch egzemplarzach –  należy uzyskać na deklaracjach podpisy dwóch członków zwyczajnych PTP wprowadzających do Towarzystwa, którzy mają uregulowane składki – prosimy imiona i nazwiska osób wprowadzających napisać czytelnie (najlepiej DRUKOWANYMI literami).
  Deklaracja do pobrania tutaj.
 2. kserokopii dyplomu ukończenia uczelni wyższej wraz z klauzulą “za zgodą z oryginałem” i własnoręcznym podpisem,
 3. w przypadku ukończenia specjalizacji – kserokopię dyplomu wraz z klauzulą “za zgodą z oryginałem” i własnoręcznym podpisem,
 4. zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 5. oświadczenia, że ubiegający/a nie był/a członkiem PTP-u w innym oddziale;
  (4. i 5. w jednym załączonym pliku poniżej).

Deklaracje rozpatruje zarząd wybranego oddziału PTP i zawiadamia pisemnie/mailowo kandydata o przyjęciu i sposobie regulowania składek. Po akceptacji Zarządu PTP OT kandydaci wpłacają składkę na konto PTP Oddziału Terenowego we Wrocławiu.

REAKTYWACJA CZŁONKOSTWA

Jeśli chcesz reaktywować członkostwo wypełnij formularz, który znajdziesz tutaj.

CHCĘ ZMIENIĆ ODDZIAŁ TERENOWY PTP

Jeśli chcesz zapisać się do OT PTP Wrocław, a jesteś członkiem innego OT, procedura jest taka sama, jak opisana w punktach 1-4, a dodatkowo należy złożyć deklarację o niezaleganiu ze składkami członkowskimi będąc członkiem innego OT, z potwierdzeniem tego stanu rzeczy przez Zarząd danego OT. Plik do pobrania znajduje się poniżej.